Techniky

POUŽÍVÁME NÁSLEDUJÍCÍ TECHNIKY

 • Metoda reflexní lokomoce (Vojtova metoda)
 • Metoda L. Mojžíšové
 • McKenzie metoda (Mechanická Diagnostika a Terapie - MDT)
 • Mobilizace periferních kloubů a páteře, měkké techniky
  Odstranění blokád a obnova pohyblivosti kloubů, uvolnění měkkých tkání (svaly, fascie)
 • Kabatova technika (PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
  Využívá prvky, které vycházejí z přirozených pohybů člověka. Jde o diagonální pohyby dolních, horních končetin, trupu a hlavy uspořádaných do jednotlivých vzorů. Svalové skupiny pracují v několika rovinách a jsou využívány k obnovení a zlepšení kvality pohybu.
 • Terapie dle Kenny
  Facilitační technika, spočívá v přikládání horkých zábalů v akutním a subakutním stadiu a dále v aplikaci svalové stimulace, svalové reedukace, která sleduje správnou koordinaci svalové kontrakce a obnovení pohybových stereotypů.
 • Brugger koncept
  Diagnosticko-terapeutický postup zaměřený na dosažení vzpřímeného držení těla. Léčba zahrnuje korekci držení těla, zlepšení excentrické schopnosti příslušných svalových skupin, aplikaci horké role a cvičení s Thera-Bandem.
 • Metoda R. Brunkow
  Je založena na cílené aktivaci dizgonálních svalových řetězců. Obsahuje soubor vzpěrných cvičení, která umožňují zlepšení funkce oslabených svalových skupin, posílení a stabilizaci zádových svalů. Dále je založená na správném nastavení aker horních a dolních končetin. Využívá polohy motorické ontogeneze.
 • Metoda Schrotové
  Se používá při léčbě skolióz. Skolióza je chápána jako trojrozměrná deformita. Trup je rozdělen na tři pravoúhlé bloky stojící nad sebou. Terapie je založena na prostorovém derotačním cvičení, současně používá derotační vypodložení bodů opory těla a facilitaci svalů skrze dýchání.
 • Klappovo lezení
  Jedná se o lokomoci v kvadru pedální pozici – lezení po čtyřech.Princip spočívá v rozložení páteře mezi čtyři body se současným pohybem – lezením. Tak dochází k rotabilitě a protažení páteře a posílení svalového korzetu.
 • Kinesitaping
  Aplikace elastických barevných pásek, které neomezují pohyb v oblasti aplikace, ale dochází k podpoře cévního a lymfatického systému, kůže, fascií, svalů, kloubů, snížení bolesti a redukci otoků, snížení svalové únavy.
 • Senzomotorické cvičení
  Je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Využívá se různých balančních pomůcek. Cvičení na labilních plochách a míčích.